Ikzoekeenkuisvrouw

Wat kost het een poetsvrouw ?

Wat kost een poetsvrouw per uur ?

  • U koopt de cheques aan bij Sodexo en betaalt 9€ per cheque voor de eerste 400 cheques, en 10€ voor de volgende 100 cheques.
  • Via uw belastingaangifte kunt u 30% per cheque recupereren (eerste 156 cheques per persoon). Jaarlijks ontvangt u van Sodexo hiervoor een fiscaal attest. De werkelijke uur kost voor een poetsvrouw per gepresteerd uur is dus slechts 6,30 €.
  • Voor de administratieve afhandeling van uw dossier rekenen wij een forfaitaire vergoeding aan van 6,50€ per maand. Dit bedrag wordt automatisch geïnd via domiciliëring.

Waarmee kan een poetsvrouw je helpen ?

Wassen, strijken & licht verstelwerk

Wassen, strijken & licht verstelwerk

Schoonmaak en poetswerk

Schoonmaak en poetswerk

bereiden van maaltijden

Bereiden van maaltijden

boodschappen doen

Boodschappen doen

Algemene voorwaarden Link2Europe Hulp aan Huis:

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst,
met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren.
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing als de klant een natuurlijke of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de diensten van Link2Europe Hulp aan Huis verwerft of gebruikt en deze diensten niet op afstand aankoopt.

  1. De diensten worden geleverd zoals omschreven in de overeenkomst die wordt gesloten tussen de klant/particulier en het dienstenchequebedrijf Link2Europe Hulp aan Huis.

  2. De facturen die Link2Europe Hulp aan Huis opmaakt voor zijn klanten, zoals omschreven in de overeenkomst zijn contant te betalen. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de te betalen som op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de totaal te betalen prijs verhoogd met 10 % intrest per jaar en een schadebeding van 10% met een minimum van 30 euro. Bij verdere niet-betaling wordt de factuur verder opgevolgd door een incasso bureau dat de nodige stappen zal nemen om de factuur te innen. Hierbij zullen de gemaakte kosten verhaald worden op de klant

  3. Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding

  4. Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich er toe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt

  5. Al onze overeenkomsten worden beheerst door de rechtbank van Mechelen naar het Belgisch recht.